ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܫܥܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ - ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ

ܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܼܪܝܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܫܥܵܐ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܢܲܨܝܼܗܲܬ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܫܥܵܐ

ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ: ܡܸܢ ܣܵܥܲܬ 8 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 11 ܒܠܲܝܠܹܐ، 7 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ
ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ: 817 819 1800
ܩܵܐ ܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܟܸܪ̈ܝܹܐ: 891 767 0427
ܐܝܼܡܵܝܠ: vsa@justice.vic.gov.au (External link)

ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܝܲܢ ܫܲܕܪܘܼܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ ܝܲܢ ܐܝܼܡܵܝܠ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ:

 • ܠܸܝܕܵܥܝܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܲܕܥܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕ ܪܘܼܫܥܵܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܹܗ
 • ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ
 • ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܵܗܵܕܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ
 • ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܚܘܼܠܵܦܵܝܵܐ (ܟܘܿܡܦܸܢܣܵܝܫܵܢ) ܘܗܲܝܲܪܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ – ܐܸܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ
 • ܠܸܝܠܵܦܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܡܘܼܝܘܿܗ̇ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܲܠܵܡܲܬ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܕܝܼܵܐ ܓܵܘ ܩܸܢܛܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܩܵܐ ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹܐ (000). ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܒܹܝܬ ܡܲܫܪܝܵܐ ܕܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܲܚ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܪܵܒܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ

ܒܟܠ ܫܹܢ݇ܬܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܲܚ ܩܵܐ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܼܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܘܓܸܢܣܹ̈ܐ ܘܒܲܬܪܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܝܲܕ ܪܘܼܫܥܵܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܕܗܲܝܸܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܦܸܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܕܥܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܪܘܼܫܥܵܐ

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܛܵܒ݂ܹ̈ܐ ܠܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܩܵܐ ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܲܕ ܪܘܼܫܥܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܫܵܩܠܝܼ ܚܲܕ ܝܘܼܩܪܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܒܘܼܬ ܐܲܢܦܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܓ̰ܲܪܒܝܼ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܠܹܗ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܥܵܒ݂ܕܵܢܵܐ ܕܪܘܼܫܥܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܐܵܦ ܡܵܨܝܼ ܕܢܵܛܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܗܕܝܼܪܹܐ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܐܲܢܦܘܼܪܵܐ ܝܲܢ ܒܸܙܕܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ، ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܸܕ:

 • ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܦܲܪܡܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܡܲܫܟ݂ܚܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܦܸܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܐܲܢܦܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܪܘܼܫܥܵܐ
 • ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ

ܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܸܕ ܡܲܪܝܸܙ ܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܩܵܪܹܐ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܠܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܠܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ:

 1. ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 817 819 1800
 2. ݇ܡܘܿܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܸܫܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐܠܲܝܗܝ
 3. ܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܒܸܕ ܩܵܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܩܵܪܹܐ، ܩܪܵܝܬܹܗ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܒܝܸܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ 'private number'، ܝܲܢ ܐܲܝܟ݂ 'blocked' ܝܲܢ ܐܲܝܟ݂ 'no caller ID' ܥܲܠ ܫܲܫܬܵܐ ܕܡܘܿܒܵܝܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

You may need Adobe® Acrobat® Reader or Libre Office to view the document(s) on this page.

Get Adobe® Acrobat® Reader (External link)

Get Libre Office (External link)