Loiloi tën kɔc cë jɔ̈ɔ̈r thïn ë Victoria (Services for victims of crime in Victoria - Dinka)

Akuma Kɔc ye Pan Victoria ee kuɔny ë kɔc jɔ̈ɔ̈r agɛm wël kuny abɛc/apath,wëët ku kuɔny tën yïn ku kɔc maanydu thok eya.

Akuny ë Kɔc Jɔ̈ɔ̈r

Liep: 8nh-11th, nïïn ka 7 yic
Yuɔ̈p: 1800 819 817
Gäät: 0427 767 891
Imeel: vsa@justice.vic.gov.au

Yuɔ̈p, gäät tedde tuɔc Imeel tën Mäktäb Akuny ba:

 • yök ye kedï tën bïn awuɔ̈c luɛl thïn tën bolïth
 • yök loiloi kɔ̈ɔ̈k wën lëu bïk yïn kony
 • yök wël alɔŋ ekëdï tën aguiɛr lööŋ kɔc ë Pan Victoria lui kɛ̈dï ebën
 • yök kuɔny tëna yin awïc yï yen bï yic naŋ adaai në lukic
 • yök kuony bï yï thiëc tën apuk/acuut ku kuɔny wëu - tena yïn aŋic yï abë agam
 • yök kë yeŋö kën yïn lëu baloi bï yïn tiit ku kɔc maanydu thok apiath

Na yïn atɔ̈ɔ̈u thïn tëwën rac apɛi emɛn, keyï yuɔ̈p bolith atɔ̈ɔ̈ Geu kadiäk (000). Yïn alëu eya bala tënne mäktäb bolïth.

Ɣok aye kɔc kony thïn kuɛɛr kääŋ juäc wën tɛ̈kic ëben

Ayï ruɔ̈n, ɣok aye raan thiɛ̈ɛ̈r-cë-kuen/tiim ë ruun tɛ̈kic ebën,kuat diäär/röör ku kɛɛk anɔŋ anyïkööl ye kɔc ë jɔ̈ɔ̈r.

Ɣok alëu buk yï kony tëna yïn acië wïïc ku ba awuɔ̈c luel tën bolïth

Anɔŋ kääŋ piɛth yen ba awuɔ̈c luel tën bolïth alɔŋ aa jɔ̈ɔ̈r. Kɛɛk abï kedäŋ ca luel lɔ̈ɔ̈m ke rilic apɛi ku abïk them apɛi buk raan yen looi awuɔ̈c kën gɔ̈ɔ̈r bïk yök. Kɛɛk eya alëu bïk yïn tiit këraac yic.

Na yïn akëc rot guirbë balak luel tedä diɛɛr alɔŋ jam tën bolith, ke akutnhom kuɔny abï:

 • jam kɛk yïn ku abï kedäŋdun kën deetic
 • loiloi wën lëu bïk yïn kony yök, tën cɔ̈k yen lɔn cië yïn yewïïc/kɔr ba jɔ̈ɔ̈r luel
 • kony yïn ba jam ke bolith, tëna yïn awïc/akɔr.

Yïn alëu ba luike raan wɛ̈ɛ̈rthok/agamlööŋ

Ade Akutnhom kuɔny abï yïn gɔ̈ɔ̈r raan wɛ̈ɛ̈rthok/agamlööŋ abɛc tënne yïn abï tök wïïc/kɔr. Yïn alɛu eya ba raandɛ̈t thiëc bï yup tën Akutnhom kuony bïk raan wɛ̈ɛ̈rthok/agamloööŋ gɔ̈ɔ̈r tën yïn.

Ba yök raan wɛ̈ɛ̈rthok/agamlööŋ:

 1. Yuɔ̈p Akutnhom kuɔny atɔ̈ɔ̈ namba 1800 819 817
 2. Lɛ̈k kɛɛk riɛnku, telepun namba ku thuɔŋdu
 3. Raan wɛ̈ɛ̈rthok/agamlööŋ abï yïn lɔ̈ɔ̈k yuɔ̈p/caal ciën.

Na lɛŋ raan wɛ̈ɛ̈rthok/agamlööŋ yup, yen adhïl bë nyuɔth ke 'blocked', 'no caller id' tedä 'private number' thïn mabaal telepundu/puundu nyin.

Services for victims of crime in Victoria - information in Dinka (Thuɔŋjäŋ)
PDF 160.51 KB
(opens in a new window)

Updated