တတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢပှၤတူၢ်ဘၣ်ကွီၢ်မ့ၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် လၢအအိၣ်လၢဘံးထိရံယၤအပူၤအဂီၢ် (Services for victims of crime in Victoria - Karen)

ဘံးထိရံယRအပဒိၣ်အပှၤတူၢ်ဘၣ်ကွီၢ်မ့ၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်တဖၣ်အတၢ်မၤစၢၤ အလီကျိၤ(Victims of Crime Helpline)ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤ,တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီး တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢနၤဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လီၤ.

ပှၤတူၢ်ဘၣ်ကွီၢ်မ့ၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အတၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤ(Victims of Crime Helpline)

အိးထီၣ်-ဂီၤ ၈ - မုၢ်နၤ ၁၁ နၣ်ရံၣ်, တနွံ ၇ သီ
ကိးဘၣ်- 1800 819 817
လီပျံၤတၢ်ကစီၣ်- 0427 767 891
လီပရၢ- vsa@justice.vic.gov.au

ကိးဘၣ်,ဆှၢလီပျံၤတၢ်ကစီၣ်မ့တမ့ၢ်လီပရၢဆူတၢ်မၤစၢၤအကျိၤလၢတၢ် က-

 • ဃုသ့ၣ်ညါမ့ၢ်တၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ်ကွီၢ်မ့ၣ်ဆူပၢၤကီၢ် အအိၣ်ဒ်လဲၣ်
 • ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဂၤတဖၣ်လၢ အမၤစၢၤနၤသ့
 • မၤန့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးမ့ၢ်ဘံးထိရံယၤတၢ်တီတၢ်တြၢ်အသနူမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်
 • မၤန့ၢ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲဖဲနမ့ၢ်ကဘၣ်ကဲပှၤအုၣ်သးလၢကွီၢ်ဘျီၣ်တဂၤအသိးအခါ
 • မၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤပတံထီၣ်တၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်စ့အီၣ်လိးဒီးကျိၣ် စ့အတၢ်မၤစၢၤ-ဖဲနဒိးန့ၢ်အီၤမ့ၢ်သ့အခါ
 • လၢတၢ်ကပာ်နၤဒီးနဖိတဖၣ်ဘံၣ်ဘံၣ်ဘၢဘၢအဂီၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢနမၤအီၤသ့န့ၣ်တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်လၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်,ကိးဘၣ်ပၢၤကီၢ်လၢ၀းသၢဖျၢၣ်(000)တက့ၢ်. နလဲၤဆူပၢၤကီၢ်သန့သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.

ပမၤစၢၤပှၤလၢတၢ်အိၣ်သးအါမံၤအါကလုာ်အပူၤလီၤ

ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်,ပမၤစၢၤပှၤအဂၤလၢအကထိကထိတဖၣ်လၢအမ့ၢ်ကွီၢ်မ့ၣ်အပှၤတူၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်လၢအသးနံၣ်လီၤဆီ,တၢ်ကဲမုၣ်ခွါလီၤဆီဒီးအတၢ်အိၣ်သးလီၤဆီန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်ကွီၢ်မ့ၣ်ဆူပၢၤကီၢ်အအိၣ်အခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်ပမၤစၢသ့လီၤ

တၢ်ကတဲဘၣ်ပၢၤကီၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးကွီၢ်မ့ၣ် တခါန့ၣ်တၢ်အဂ့ၤ၀ဲတ ဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ် ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်နတၢ်ပာ်ဖျါအံၤဒ်တၢ် ဂ့ၢ်အကါ ဒိၣ်ဒီးကကျဲးစၢးကွၢ်ဃုပှၤတဂၤလၢအမၤကမၣ်ကွီၢ်မ့ၣ် န့ၣ်လီၤ.အ၀ဲသ့ၣ်ဒီသဒၢနၤသ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်တအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤဒံးနသးလၢနကမၤတၢ်ပာ်ဖျါတခါမ့တမ့ၢ် ဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကတိၤ တၢ်ဒီးပၢၤကီၢ်န့ၣ်,တၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤက-

 • ကတိၤတၢ်ဒီးနၤဒီးမၤနၢ်ပၢၢ်သးဒီးနတၢ်အိၣ်သး
 • ဖဲနမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်ကွီၢ်မ့ၣ်အခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်,ကဃုန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ
 • မၤစၢၤနၤလၢတၢ်ကကတိၤတၢ်ဒီးပၢၤကီၢ်,ဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးအခါသ့လီၤ.

နသူပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤသ့လီၤ

တၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤကကျဲၤဟ့ၣ်လီၤနၤဒီးပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်လၢတၢ်တလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤတဂၤဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤအခါလီၤ. နမၢစ့ၢ်ကီးပှၤအဂၤတဂၤလၢအကကိးတၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤလၢနဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.

လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအဂီၢ်-

 1. ကိးဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤလၢ 1800 819 817
 2. တဲဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးနမံၤ,လီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်ဒီးကျိာ်
 3. ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤကကိးကဒါက့ၤနၤလီၤ

ဖဲပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤကိးအခါ,တၢ်ကိးကအိၣ်ဖျါဒ် နီၢ်ဂံၢ်ခူသူၣ် ('private number'), နီၢ်ဂံၢ်လၢတၢ်ဘျီဃာ်အီၤ ('blocked') မ့တမ့ၢ် ပှၤကိးတၢ်တၢ်တသ့ၣ်ညါအမ့ၢ်မတၤလဲၣ်ဘၣ် ('no caller ID') လၢနလီတဲစိအလိၤန့ၣ်လီၤ.

Services for victims of crime in Victoria - information in Karen
PDF 139.79 KB
(opens in a new window)

Updated