សេវាកម្មសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ (Services for victims of crime in Victoria - Khmer)

បណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយជនរងគ្រោះនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវិចថូរៀ ផ្តល់ជូនព័ត៌មាន ដំបូន្មាន និងការគាំទ្រ ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។

បណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយជនរងគ្រោះនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្ម

បើក៖ ម៉ោង 8 ព្រឹក -11 យប់ 7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
ទូរស័ព្ទ៖ 1800 819 817
សារ៖ 0427 767 891
អ៊ីម៉ែល៖ vsa@justice.vic.gov.au

ទូរស័ព្ទ ផ្ញើសារ ឬអ៊ីម៉ែលទៅបណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយដើម្បី៖

 • ស្វែងរកវិធីរាយការណ៍អំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មទៅប៉ូលីស
 • ស្វែងរកសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលអាចជួយអ្នក
 • ទទួលបានព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រដ្ឋវិចថូរៀដំណើរការ
 • ទទួលបានការគាំទ្រ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធ្វើជាសាក្សីនៅតុលាការ
 • ទទួលបានជំនួយក្នុងការដាក់ពាក្យសុំសំណង និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទទួល
 • ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីការពារអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវនេះ សូមទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសលេខសូន្យបីដង (000)។ អ្នកក៏អាចទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបានដែរ។

យើងជួយមនុស្សក្នុងស្ថានភាពខុសៗគ្នាជាច្រើន

រៀងរាល់ឆ្នាំ យើងជួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលមានអាយុខុសគ្នា ភេទ និងសាវតាដែលជាជនរងគ្រោះដោយ បទឧក្រិដ្ឋកម្ម។

យើងអាចជួយបាន ទោះបីជាអ្នកមិនចង់រាយការណ៍ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មទៅប៉ូលីសក៏ដោយ

មានហេតុផលល្អៗដើម្បីប្រាប់ប៉ូលីសអំពីឧក្រិដ្ឋ។ ពួកគេនឹងទទួលយករបាយការណ៍របស់អ្នកយ៉ាងហ្មត់ចត់បំផុត ហើយព្យាយាមស្វែងរកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។ ពួកគេក៏អាចការពារអ្នកបានដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ ឬព្រួយបារម្ភអំពីការនិយាយទៅកាន់ប៉ូលីស បណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយនឹង៖

 • និយាយជាមួយអ្នក ដោយមានការយល់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់អ្នក
 • ស្វែងរកសេវាកម្មដែលអាចជួយអ្នក ទោះបីជាអ្នកមិនចង់រាយការណ៍អំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ដោយ
 • ជួយអ្នកនិយាយជាមួយប៉ូលីស ប្រសិនបើអ្នកចង់។

អ្នកអាចប្រើអ្នកបកប្រែភាសា

បណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយ នឹងរៀបចំអ្នកបកប្រែភាសាជូនអ្នកឥតគិតថ្លៃ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យនរណា ម្នាក់ផ្សេងទៀត ទូរស័ព្ទមកបណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយដើម្បីទទួលបានអ្នកបកប្រែភាសាសម្រាប់អ្នកបានដែរ។

ដើម្បីទទួលបានអ្នកបកប្រែភាសា

 1. ទូរស័ព្ទទៅបណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយលេខ 1800 819 817
 2. ប្រាប់ពួកគេនូវឈ្មោះរបស់អ្នក លេខទូរស័ព្ទ និងភាសា
 3. អ្នកបកប្រែភាសានឹងទូរស័ព្ទមកអ្នកវិញ។

នៅពេលអ្នកបកប្រែទូរស័ព្ទមក វាអាចបង្ហាញជា 'លេខឯកជន' (private number), 'រារាំង' (blocked) ឬ 'គ្មានអត្តសញ្ញាណអ្នកហៅ' (no caller id) នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

Services for victims of crime in Victoria - information in Khmer
PDF 201.76 KB
(opens in a new window)

Updated