Ngaahi ngāue ma’ae kau uesia-kovi ‘i he faihiá ’i Vikatōliá (Services for victims of crime in Victoria - Tongan)

‘Oku ‘oatu ‘e he Laine-tokoni ma’ae Kau Uesia- kovi ‘i he Faihiá ‘a e Pule’anga Vikatōliá ha fakamatala ta’e totongi, fale’i mo ha poupou ma’au mo ho fāmili´.

Laine-tokoni ma’ae Kau Uesia-kovi ‘i he Faihiá

Ava: 8am- 11pm, ‘aho ‘e 7 ‘i he uike
Telefoni´: 1800 819 817
Tohi´ (text): 0427 767 891
‘Īmeili´: vsa@justice.vic.gov.au

Telefoni, tohi pe ‘īmeili ki he Laine-tokoni´ ke:

 • ma’u ‘a e founga ki hono lipooti ha hia ki he kau polisi´
 • ma’u ‘a e ngaahi ngāue kehe te nau lava ‘o tokoni’i koe
 • ma’u ha fakamatala fekau’aki mo e founga ngāue ‘a e ngaahi ngāue fakamaau’anga ‘a Vikatōliá
 • maʻu ha poupou kapau ʻoku fiemaʻu ke ke hoko ko ha fakamoʻoni ʻi he fakamaauʻangá
 • maʻu ha tokoni ki hono kole ʻo e totongi huhuʻi´ mo e tokoni fakapaʻangá - kapau ʻoku ke ‘atā ki ai
 • Fekumi ki he meʻa te ke lava ʻo fai ke maluʻi ai koe mo ho fāmili´.

Kapau ʻokú ke ʻi ha tuʻunga fakatuʻutāmaki he taimi´ ni, telefoni ki he kau polisi´ ʻi he Noa ʻe Tolu (000). Te ke lava foki ‘o ʻalu ki ha ‘api polisi.

‘Oku mau tokoni’i e kakai´ ‘i he ngaahi tūkunga kehekehe

ʻOku mau tokoni ʻi he taʻu kotoa pē ki ha kakai ʻe lauiafe ʻi he toʻu kehekehe, fefine mo tangata, mo e ngaahi puipuituʻa kehekehe ko e kau uesia-kovi ʻi he faihiá.

Te mau lava ʻo tokoni ‘o tatau ai pē kapau ʻoku ʻikai ke ke fie lipooti ʻa e hiá ki he kau polisi´

ʻOku ʻi ai ha ngaahi ʻuhinga lelei ke tala ai ki he kau polisi´ fekauʻaki mo ha hia. Te nau toʻo fakamāatoato hoʻo lipooti´ pea feinga ke kumi ʻa e tokotaha naʻa ne fai ʻa e hiá. Te nau lava foki ʻo maluʻi koe.

Kapau ʻoku teʻeki ai ke ke mateuteu ke fai ha lipooti pe hohaʻa fekauʻaki mo e talanoa ki he kau polisi´, ʻe hanga ʻe he Laine-tokoni´ ʻo:

 • talanoa mo koe pea mahino’i e tūkunga ʻoku ke ʻi ai´
 • kumi ha ngaahi tokoni ʻe lava ke tokoni atu, neongo kapau ʻoku ʻikai ke ke fie lipooti ʻa e hiá
 • tokoni atu ke ke talanoa mo e kau polisi´, kapau ʻoku ke fiemaʻu.

Te ke lava ‘o ngāue’aki ha taha fakatonulea

ʻE ʻoatu ʻe he Laine-tokoni´ ha tokotaha fakatonulea taʻetotongi kapau te ke fiemaʻu ha taha. Te ke lava foki ʻo kole ki ha taha kehe ke ne telefoni ki he Laine-tokoni´ ke maʻu atu ha taha fakatonulea maʻau.

Ke ma’u ha taha fakatonulea:

 1. telefoni ki he Laine-tokoni´ ‘i he 1800 819 817
 2. talaange ho hingoá, fika telefoni´ mo e lea fakafonuá
 3. ‘e telefoni atu ha taha fakatonulea.

ʻI he taimi ‘e telefoni atu ai ʻa e tokotaha fakatonuleá, ʻe ala ʻasi atu ia ko ha ʻfika fakatāutaha’, ʻlokaʻ pe ʻʻikai ha faka’ilonga ‘a e tokotaha ‘oku telefoni atúʻ ('private number', 'blocked' or 'no caller ID') ʻi hoʻo telefoni toʻotoʻó.

Services for victims of crime in Victoria - information in Tongan (Fakatonga)
PDF 155.17 KB
(opens in a new window)

Updated